Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zasady i warunki

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej Nicols
Dziękujemy za odwiedzenie tej strony. Prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami zawartymi w niniejszym dokumencie, ponieważ każde użycie tej strony internetowej oznacza akceptację warunków tu określonych.

W całym serwisie terminy „my”, „nas”, „nasz”, „Nicols” i „Grupa Nicols” odnoszą się do Nicols S.A. i jednej z jej spółek zależnych, w zależności od kontekstu.

Polityka prywatności strony internetowej

Wszelkie informacje lub materiały osobowe przesyłane na strony internetowe Grupy Nicols podlegają polityce Grupy Nicols w zakresie poufności i ochrony danych osobowych, jak określono w informacji o poufności znajdującej się tutaj.

Dokładność, kompletność i aktualność informacji

Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli informacje, które udostępniamy na tej stronie nie są dokładne lub kompletne. Wszelkie poleganie na zawartości tej strony odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Użytkownik zgadza się, że jest odpowiedzialny za monitorowanie wszelkich zmian w materiałach i informacjach zawartych na tej stronie.

Transmisja

Wszelka nieosobista komunikacja lub materiały przekazywane na tę stronę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób, w tym wszelkie dane, pytania, komentarze, sugestie lub podobne, są i będą traktowane jako niepoufne i niezastrzeżone. Wszystko, co użytkownik przekazuje lub zamieszcza, staje się własnością Grupy Nicols i może być wykorzystywane do dowolnych celów, w tym, lecz nie wyłącznie, do reprodukcji, ujawniania, przekazywania, publikacji, nadawania i zamieszczania. Ponadto, Grupa Nicols może swobodnie wykorzystywać w jakimkolwiek celu (w tym, lecz nie wyłącznie, do rozwoju, produkcji, reklamy i marketingu produktów) wszelkie pomysły, dzieła sztuki, wynalazki, opracowania, sugestie lub koncepcje zawarte w jakiejkolwiek korespondencji przesyłanej przez Państwa na niniejszą stronę internetową. Każde takie wykorzystanie jest bez wynagrodzenia dla strony przesyłającej informacje. Przesyłając informacje, gwarantujesz również, że jesteś właścicielem przesłanych materiałów/treści, że nie są one zniesławiające i że ich wykorzystanie przez Grupę Nicols nie będzie naruszać praw osób trzecich. The Nicols Group nie ma obowiązku wykorzystania przekazanych informacji.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich tekstów, obrazów i innych materiałów na tej stronie są własnością Grupy Nicols lub zostały zamieszczone za zgodą odpowiedniego właściciela.

Jesteś upoważniony do przeglądania tej strony internetowej, do reprodukcji fragmentów poprzez drukowanie, pobieranie na twardy dysk lub do rozpowszechniania innym osobom. Można to zrobić tylko pod warunkiem, że zachowa się wszystkie prawa autorskie i inne informacje dotyczące własności oraz że na takich reprodukcjach pojawi się powyższa informacja o znaku towarowym. Żadna część niniejszej strony internetowej nie może być sprzedawana lub rozpowszechniana w celach komercyjnych, modyfikowana lub włączana do innych prac, publikacji lub stron internetowych.

Znaki towarowe, loga, znaki i znaki usługowe (łącznie „Znaki”) wyświetlane na tej stronie internetowej należą do Grupy Nicols. Żadna z informacji zawartych w niniejszej witrynie nie powinna być interpretowana jako udzielenie jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania z jakiegokolwiek znaku towarowego wyświetlanego w niniejszej witrynie. Używanie/nieużywanie znaków towarowych wyświetlanych na tej stronie lub jakiejkolwiek innej treści na tej stronie, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym Regulaminie, jest surowo zabronione. Informujemy również, że Grupa Nicols będzie agresywnie egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie przewidzianym prawem, w tym w drodze postępowania karnego w przypadku poważnych naruszeń.

Linki do innych stron internetowych

Linki na stronach internetowych Grupy Nicols mogą przenieść Cię poza sieć Grupy Nicols, a Grupa Nicols nie ponosi odpowiedzialności za treść, dokładność lub działanie tych innych stron internetowych. Linki są dostarczane w dobrej wierze i Grupa Nicols nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie późniejsze zmiany na innych stronach internetowych, do których zapewniamy link. Zamieszczenie jakiegokolwiek linku do innych stron internetowych nie oznacza poparcia przez Grupę Nicols. Zdecydowanie zalecamy przeczytanie i zrozumienie informacji prawnych i o ochronie prywatności wszystkich innych odwiedzanych stron internetowych.

Gwarancje i zrzeczenia się odpowiedzialności

Korzystanie z tej strony internetowej odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

Gwarancje

Niniejsza strona internetowa jest udostępniana Państwu na zasadzie „tak jak jest” i „tak jak jest dostępna”, w związku z czym Nicols Group nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych (w tym dorozumianych gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu), w tym gwarancji lub oświadczeń, że materiały na tej stronie będą kompletne, dokładne, rzetelne, terminowe, nienaruszające praw osób trzecich; że dostęp do tej strony będzie nieprzerwany lub wolny od błędów; że strona ta będzie bezpieczna; że wszelkie porady lub opinie uzyskane od Grupy Nicols za pośrednictwem tej strony są dokładne lub powinny być brane pod uwagę, a wszelkie oświadczenia lub gwarancje w tym zakresie są wyraźnie odrzucane.

Należy pamiętać, że niektóre jurysdykcje mogą nie zezwalać na wyłączenie gwarancji dorozumianych, więc niektóre z tych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania w Twoim przypadku. Proszę sprawdzić lokalne przepisy.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia lub zamknięcia Państwa dostępu do tej strony internetowej lub jakiejkolwiek jej funkcji lub jakiejkolwiek jej części w dowolnym momencie.

Odpowiedzialność
The Nicols Group ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie niniejszej strony internetowej w naszym imieniu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe, pośrednie lub karne szkody, koszty, straty lub zobowiązania wszelkiego rodzaju wynikające z dostępu, korzystania, niemożności korzystania, zmiany treści niniejszej strony internetowej lub wynikające z jakiejkolwiek innej strony internetowej, do której użytkownik uzyskuje dostęp za pośrednictwem łącza z niniejszej strony internetowej lub jakichkolwiek działań, które podejmujemy lub których nie podejmujemy w odpowiedzi na wiadomości e-mail wysyłane do nas.

Ani Grupa Nicols, ani żadna inna strona zaangażowana w tworzenie, produkcję lub dostarczanie tej strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za utrzymanie materiałów i usług udostępnianych na tej stronie internetowej ani za dostarczanie poprawek, aktualizacji lub wydań w związku z nimi. Wszystkie materiały na tej stronie internetowej mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Ponadto, Nicols Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione w wyniku wirusów, które mogą zainfekować Państwa sprzęt komputerowy lub inne mienie w związku z korzystaniem, dostępem lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów z tej strony internetowej. Jeśli zdecydujesz się pobrać jakiekolwiek materiały z tej strony, robisz to na własne ryzyko.

Działania zabronione

Użytkownikowi zabrania się podejmowania wszelkich działań, które Nicols Group, według własnego uznania, może uznać za niewłaściwe i/lub które byłyby uznane za nielegalne lub zabronione na mocy prawa mającego zastosowanie do tej strony internetowej, w tym między innymi:

Wszelkie działania, które stanowiłyby naruszenie prywatności (w tym pobieranie prywatnych informacji bez zgody) lub jakichkolwiek innych praw osób fizycznych;

Wykorzystanie niniejszej strony internetowej w celu zniesławienia lub pomówienia Grupy Nicols, jej pracowników lub innych osób lub działania w sposób szkodzący reputacji Grupy Nicols;

pobieranie plików zawierających wirusy, które mogą spowodować uszkodzenie własności Grupy Nicols lub własności innych osób.

Użytkownik i Grupa Nicols zgadzają się, że wszelkie kontrowersje lub roszczenia wynikające z lub związane z korzystaniem z niniejszej strony internetowej podlegają prawu szwajcarskiemu i podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów szwajcarskich.

Cookies

Grupa Nicols wykorzystuje technologię śledzenia („cookies”). Polityka Grupy Nicols w zakresie wykorzystywania plików cookie jest określona w polityce prywatności i informacji osobistej Grupy Nicols znajdującej się tutaj.

Ochrona danych osobowych

NICOLS gwarantuje, że żadne dane osobowe dotyczące Państwa nie zostaną wykorzystane bez Państwa wiedzy podczas wczytywania strony witryny lub korzystania z formularza zapytania za pośrednictwem zakładek Kontakty lub Kariera. Jeśli firma Nicols posiada Państwa dane osobowe jako klienta, dostawcy, kandydata lub inne, nie będą one wykorzystywane do celów innych niż te wymienione w punkcie 5 b) naszej polityki ochrony danych osobowych, tj. do uzasadnionego celu kontaktu handlowego, a nie do celów marketingowych lub innych celów niezgodnych z prawem.

Możesz zapoznać się z polityką firmy Nicols w tym zakresie, klikając na następujący link: i jeśli to konieczne, poinformuj nas o wszelkich problemach związanych z GDPR, wysyłając e-mail na adres .

Aktualizacja noty prawnej

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i poprawek do niniejszego ogłoszenia. Proszę od czasu do czasu zaglądać na tę stronę, aby zapoznać się z tymi i wszelkimi nowymi informacjami dodatkowymi.

Znak towarowy Société des Produits Nicols S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Certyfikaty